SLAMSUGING SEPTIKTØMMING

Vi løser de fleste oppdrag innen slamsuging, tømming av septik, drenskummer, sandfang, fettutskillere m.m. I tillegg har vi solide samarbeidspartnere innen fjerning av stubbloftsleire, tørrsuging, tømming og testing av oljetanker og annet farlig avfall.

Vanligvis benytter vi vår kombinerte høytrykkspyle- og slamsugerbil, men ved spesielle behov stiller vi også med andre typer utstyr som supersuger, store pumper eller liknende.

Hvorfor tømme sandfang så lenge de virker?

Et sandfang er en kum som er konstruert for at sand og andre masser skal bli liggende igjen i kummen, mens vannet skal renne videre. Sandfang er som regel knyttet til en overvannsledning eller en AF ledning. Når det blir for mye sand i kummen vil også sand gå ut i røret som skal transportere bort vannet. Sanden legger seg i røret og tetter. Ved tette rør vil vannet finne en annen vei, noe som kan medføre store skader. Jevnlig tømming av sandfang er derfor forebyggende vedlikehold, og reduserer faren for driftstans og lekkasjer betraktelig.

Hva er en fettutskiller?

Fettutskillerens oppgave er å separere vann og fett. Fettet blir liggende igjen, mens vannet går videre. Nedkjølt fett som kommer ut i ledningsnettet stivner og legger seg som belegg, noe som reduserer ledningens evne til å transportere avløpsvannet og øker faren for kloakkstopp. Dette gjelder for både private og offentlige ledninger. De fleste kommuner har krav om at alle som driver med matproduksjon skal ha fettutskiller. Fettutskilleren må tømmes med jevne mellomrom for at den skal virke optimalt.

Trangt eller lavt?