Trykk- og tetthetsprøvin

Med topp moderne utstyr utfører vi trykk- og tetthetsprøving av alle kummer og rør. Vårt utstyr sikrer at testene utføres iht. Norsk Standard (NS). Trykk- og tetthetsprøving er dokumentasjon som legges til grunn for å dokumentere god kvalitet på utført rørarbeid, og kreves ofte før overlevering av røranlegg til byggherre, etter utført reparasjon, eller ved nyanlegg. Trykkprøving utføres normalt på trykkledninger som vann- og pumpelednigner for å kontrollere om det er lekkasje på røret ved at røret fylles ved vann, og kontrolleres for lekkasje. Tetthetsprøving utføres med lufttrykk, og benyttes på selvfallsledninger som overvann- og avløpsrør. Røret kontrolleres for lekkasje ved å sette røret under et trykk som kontrolleres for eventuelle trykkreduksjoner. Trykk- og tetthetsprøving utføres etter VA Miljøblad.