TRYKK- OG TETTHETSPRØVING

Med topp moderne utstyr utfører vi trykkprøving av trykkledninger med vann og tetthetsprøving av selvfallsledninger i tråd med Norsk Standard (NS).

Testmetoden kontrollerer at rør som f.eks. vannrør og pumpeledninger ikke har lekkasjer. Trykkprøvetesting er en dokumentasjon som legges til grunn ved nye anlegg før en eventuell godkjenning og overtagelse av anlegget og etter utførte reparasjoner på eldre anlegg.

Arbeidsmetoden er tidkrevende da ledningen først må fylles og settes under driftstrykk fra 24-48 timer før selve testen kan utføres. Selve testen tar fra 4 timer eller mer.

Tetthetsprøving utføres med luft. Dette er en testmetode som benyttes på selvfallsledninger, for å sjekke at de ikke har noen lekksjer. Normalt er det spillvanns- og overvannsledninger som testes. I tillegg utfører vi tetthetsprøving av kummer – en spesiell testmetode hvor det benytter vann, luft eller vakuum.

Kloring utføres på nye vannledninger eller etter skade på eksisterende vannledninger. Dette gjøres for å fjerne eventuelle bakterier som er kommet inn i ledningen. Ledningen skal normalt stå med klor på i 24 timer. Klorrester må så fjernes ved nøytralisering før ledningen kan tas i bruk. Analyse etter kloring og nøytralisering tar 2- 3 dager. Både kloring og nøytralisering utføres etter VA-Miljøblad. I tillegg til dette tas det ut prøver av vannet som leveres til et laboratorium for analyse.

Etter utført prøving/testing/kloring utarbeides det en rapport som beskriver det aktuelle anlegg og testresultatet.